fbpx

Team building 2023 – DMZ Never Stop Thinking!!!

DMZ – Never Stop Thinking!!!That means we always keep creating, keep changing, keep growing, keep building our DMZ home, our DMZ Group system 🥏🥏🥏Thanks for being a part of DMZ

🫶🏾—————DMZ – Never Stop Thinking!!! Với chúng tôi, điều này có nghĩa là DMZ sẽ luôn tiếp tục sáng tạo, tiếp tục thay đổi, tiếp tục phát triển, tiếp tục xây dựng ngôi nhà chung DMZ, hệ sinh thái DMZ Group 🥏🥏🥏Cảm ơn mọi người vì đã là một phần của DMZ 🫶🏾

Read more

Halloween De Circus event at DMZ Bar 2023
Cùng trải qua các cung bậc cảm xúc tại DMZ Bar trong mùa Halloween 2018 (Along experiencing emotions at DMZ Bar in 2018 Halloween season)
Halloween at the DMZ Bar themed “The screaming of warriors”