QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện trình bày dưới đây (“các điều khoản”) khống chế khi bạn vào trang này trên Liên Mạng Máy Tính Toàn Cầu (“trang”) và ràng buộc pháp lý lên bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều kiện nào được liệt kê, xin đừng truy cập hay nói cách khác xin đừng sử dụng trang này hay thông tin chứa đựng trong trang này. Việc sử dụng trang này của bạn sẽ gây lầm tưởng là sự đồng ý của bạn với mỗi trong các điều kiện trình bày dưới đây

Hạn chế sử dụng chung

Tất cả các thông tin, tài liệu, sản phầm và dịch vụ, thương hiệu, logo, biểu tượng, và hình ảnh (“Tài liệu”) cung cấp trên trang này được đăng ký bản quyền hay thương hiệu và là sở hữu của DMZ Group. Bất kỳ sự sử dụng trái phép bất kỳ tài liệu nào trong trang này có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo vệ đời tư và các quy chế truyền thông.

DMZ Group cho phép bạn quyền hiển thị có giới hạn các tài liệu chỉ trên máy tính cá nhân của bạn cho mục đích cá nhân của bạn. Bạn đồng ý không sử dụng các tài liệu cho bất kỳ mục đích nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của DMZ Group. Không có giới hạn, bạn đồng ý không sao chép, sắp xếp lại, bán, công bố, phổ biến hay lưu hành bất kỳ thông tin nào trong các tài liệu cho bất kỳ ai, bao gồm cả những người khác trong cùng công ty hay cơ quan. Bạn không được công khai nội dung từ trang này cho các nhóm tin tức, danh sách thư, hay các bảng thông báo. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng, ngoài những gì trình bày ở đây, bạn không có quyền chỉnh sửa, biên tập, thay đồi hay đề cao bất kỳ điều gì trong tài liệu về bất kỳ phương diện nào. Sự cho phép hạn chế này giới hạn một cách tự động, không báo trước cho bạn, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào. Khi kết thúc bạn đồng ý phá hủy ngay lập thức bất kỳ tài liệu nào đã in hay đã tải về.

Bạn đồng ý không “trình bày” hay “phản ánh” bất kỳ tài liệu nào hay nội dung bên thứ ba có trong trang này lên bất kỳ mày chủ hay thiết bị internet nào khác mà không có giấy phép bằng văn bản của DMZ group trước hay những người cấp phép của DMZ group, theo trình tự. Trang này có thể được liên kết với các trang khác trong Liên Mạng Máy Tính Toàn Cầu hay Internet mà không nằm dưới sự kiểm soát hay duy trì bởi DMZ Group. Các đường dẫn như thế không phải là một xác nhận bởi DMZ Group. Bạn thừa nhận rằng DMZ Group cung cấp các đường dẫn này cho bạn chỉ như là một tiện ích, bạn đồng ý thêm rằng DMZ Group không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang như thế.

Một vài khu vực trong trang này được giới hạn cho những người dùng được quyền bằng mật khẩu (“Khu vực giới hạn”) Nếu bạn là một người dùng được quyền của Khu vực giới hạn, bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về độ tin cậy của mật khẩu và thông tin tài khoản của bạn, và chấp thuận báo tin cho DMZ Group ngay lập tức nếu mật khẩu của bạn bị mất, bị lấy cắp, bị tiết lộ cho bên thứ ba không được quyền hay nói cách khác có thể đã bị làm hại. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra trong tài khoản của bạn, bao gồm cả bất kỳ lệ phí nào có thể phải chịu trong tài khoản được bảo vệ bằng mật khẩu của bạn cho dù bạn là người đảm nhận các hoạt động này hay không. Bạn đồng ý báo tin cho DMZ Group ngay lập tức về bất kỳ sự sử dụng không được quyền nào của tài khoản của bạn hay bất kỳ sự vi phạm bảo mật nào được biết liên quan đến bạn.

Bạn thừa nhận rằng trang này có thể bao gồm cả những điểm không chính xác và những lỗi in ấn nhất định mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng tài liệu và nội dung bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các tài liệu hay nội dung của bên thứ ba không được xác minh hay xác nhận một cách độc lập toàn bộ hay một phần bởi DMZ Group, và đồng ý rằng DMZ Group không đảm bảo tính chính xác và hợp thời của tài liệu hay nội dung của bên thứ ba, và đồng ý thêm rằng DMZ Group không có nghĩa vụ pháp lý về bất kỳ thiếu sót nào trong caa1c tài liệu hay nội dung, cho dù được cung cấp bởi DMZ Group hay bên thứ ba.

Sự từ chối chung

Các dịch vụ và tài liệu được dự kiến chỉ dành cho khách hàng của DMZ Group và được cung cấp chỉ cho sự thuận tiện của bạn. DMZ Group không cho bạn giấy phép hay quyền sở hữu cho bất kỳ dịch vụ hay tài liệu nào như thế…DMZ Group không đảm bảo độ chính xác, tính đầy đủ, hay độ tin cậy của các Dịch vụ và Tài liệu và các khoản mục khác chứa đựng trong máy chủ này hay bất kỳ máy chủ nào khác. Bởi vậy, bạn đừng tin vào bất kỳ Dịch vụ hay Tài liệu nào được cung cấp trong trang này trừ khi chúng tôi khuyên bạn một cách rõ ràng bằng văn bản rằng bạn có thể…Vui lòng không dựa vào hay tận dụng các Dịch vụ và Tài liệu để mua, bán, kinh doanh, hay thực hiện kinh doanh trong bất kỳ cổ phần nào. Lưu ý rằng thông tin cung cấp ở đây không phù hợp với các nhu cầu tiết lộ của các ban điều chỉnh như có thể quy định ở các nước khác, bao gồm nhưng không giới hạn. Vui lòng không thực hiện bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên các Dịch vụ và Tài liệu cung cấp ở đây.

Dịch vụ và tài liệu được cung cấp bởi DMZ Group trên nền cơ bản, và DMZ Group tuyệt đối từ chối bất kỳ và tất cả các giấy bảo hành, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm cả các bảo hành không giới hạn của khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích riêng biệt, đối với bất kỳ dịch vụ hay tài liệu nào.

Thông tin về vốn và bất kỳ thông tin nào chứa đựng trong trang web này không tạo thành một lời mời chào bởi DMZ Group về bất kỳ cổ phần nào của nó cũng như không tạo thành một yêu cầu về lới mời chào mua bất kỳ cổ phần nào. Mặc dù bạn có thể tải về miễn phí các Dịch vụ và Tài liệu từ trang này và các trang liên quan, DMZ Group giữ tất cả quyền thương hiệu và bản quyền của tất cả văn bản và biểu tượng. Bạn không có quyền sao chép chúng theo bất kỳ cách thức nào khác ngoài việc sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn.

Giới hạn về nghĩa vụ pháp lý

Theo phạm vi tối đa cho phép bởi luật áp dụng, DMZ Group sẽ không chịu trách nhiệm về pháp lý đối với yêu sách của bạn hay bên thứ ba về bất kỳ hư hỏng nào được xem là kết quả của việc bạn cho hiển thị, sao chép, hay tải về các thông tin hay tài liệu chứa đựng trên trang này. Không trong trường hợp nào DMZ Group chịu trách nhiệm pháp lý với bạn hay bên thứ ba về các hư hỏng gián tiếp, bất thường, làm mẫu, trừng phạt, đặc biệt ngẫu nhiên hay là hệ quả (bao gồm cả mất dữ liệu, thu nhập, lợi nhuận hay các ưu điểm kinh tế khác) dù phát sinh do vi phạm hay sai lầm cá nhân dù cho DMZ Group đã báo trước về khả năng hư hỏng có thể có như thế.

Luật địa phương

DMZ Group kiểm soát và điều hành trang này từ trụ sở chính của mình ở Việt Nam. Nếu bạn sử dụng trang này từ bên ngoài Việt Nam, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự tuân thủ các luật lệ địa phương được áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn cả luật xuất khẩu và nhập khẩu của các nước khác liên quan đến các tài liệu và nội dung bên thứ ba.

Vi phạm điều khoản của trang này

Nếu bạn vi phạm các điều khoản của trang này, DMZ Group có quyền chấm dứt dịch vụ với bạn mà không có thông báo hay giải thích gì thêm. Khóa học về hoạt động được ưa thích của DMZ Group là để cảnh báo bạn về các cách hành xử không thích hợp của bạn và cảnh báo bạn về bất kỳ hoạt động sửa chữa nào. Tuy nhiên, vi phạm trắng trợn các điều khoản này như được xác định bởi DMZ Group theo sự suy xét thận trọng duy nhất của mình, sẽ dẫn đến chấm dứt dịch vụ ngay lập tức.Bạn đồng ý rằng DMZ Group và những người cấp phép của họ có thể thực hiện bất kỳ sự cải tiến và/hay thay đổi trong các dịch vụ và giá cả mô tả trong trang này, tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo, và đồng ý thêm rằng DMZ Group có thể sửa lại các điều khoản này tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo hay cập nhật bản thông báo này. Việc tiếp tục sử dụng trang sau các chỉnh sửa này của bạn đã lập nên sự chấp nhận của bạn về các điều khoản đã được sửa đổi.

Bất kỳ hoạt động nào liên quan đến các điều khoản này sẽ được kiểm soát bởi Luật Thương mại điện tử Việt Nam mà không quan tâm đến sự lựa chọn hay mâu thuẫn của các điều khoản luật pháp của bất kỳ đạo luật nào. Bạn đồng ý với đạo luật của các tòa án nằm trong Việt Nam cho các giải pháp về tất cả các tranh cãi phát sinh từ hay liên quan đến các điều khoản này và/hay việc sử dụng trang này của bạn.

Sự thiếu khả năng của DMZ Group để thực thi bất kỳ quyền hay điều khoản nào trong các điều khoản này sẽ không loại bỏ quyền hay điều khoản đó trừ khi được thừa nhận và đồng ý bởi DMZ Group bằng văn bản. Các điều khoản bao gồm sự đồng ý hoàn toàn giữa bạn và DMZ Group và thay thế cho tất cả các đàm phán, tranh luận hay thỏa thuận trước đây hay cùng lúc, giữa các nhóm về chủ đề chứa đựng ở đây. Việc sử dụng trang web của bạn, tuy nhiên, là chủ đề cho những sự từ chối và ngừng kiện bổ sung có thể xảy ra trên khắp trang.

Các thương hiệu

“DMZ Bar”, “DMZ hotel”, “Little Italy Restaurant”  và “DMZ Joint stock company” là các thương hiệu của DMZ Group. Việc sử dụng hay nhân đôi không được quyền các nhãn hiệu này là là hoàn toàn nghiêm cấm theo luật.

Thông tin về DMZ Group

Mỗi công ty trong DMZ Group là một tổ chức độc lập hợp pháp. DMZ Group không phải là một tổ chức hợp pháp. DMZ Grouplà một thuật ngữ để nói đến một cách thuận tiện một tập đoàn các công ty đã liên kết cùng nhau bởi lịch sử hợp nhất của chúng. Bởi vậy, vui lòng không nhầm lẫn các công ty do sử dụng tên Samsung tương tư. Cụ thể, không công ty nào trong DMZ Groupcó thể chấp thuận hay nhận thực hiện dịch vụ với tư cách của công ty khác. Không công ty nào trong DMZ Group chịu trách nhiệm pháp lý cho công ty khác trừ khi được thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản để thừa nhận nghĩa vụ pháp lý đó. Trang này không chứng minh bất kỳ mối quan hệ nào giữa các công ty như thế bạn có thể thừa nhận rằng họ có thể được yêu cầu cùng nhau hay riêng rẽ với tư cách một công ty khác.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có các câu hỏi về Quy định về Quyền riêng tư hay về hoạt động của DMZ Group,
vui lòng liên hệ với Phòng Pháp Chế